• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

 Klasy 4 - 8

12 września 2023 r.

Zebranie organizacyjne 

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym; 

 Zapoznanie rodziców uczniów kl. 8  z dostosowaniami form i warunków przeprowadzania egzaminu; 

19 grudnia 2023 r. 

Zebranie śródokresowe 

Podpisy rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i zachowania za I półrocze; 

Procedura uzyskania oceny wyższej niż przewidywana; 

Wstępne podsumowanie półrocza i wnioski do dalszej pracy; 

Procedura egzaminu ósmoklasisty; 

13 maja 2024 r. 

(poniedziałek) 

Zebranie śródroczne 

Podpisy rodziców uczniów zagrożonych roczną oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

Procedura uzyskania oceny wyższej niż przewidywana; 

Organizacja przebiegu egzaminu ósmoklasisty; 

11 czerwca 2024 r. 

Podsumowanie roku szkolnego 

 

facebook