• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 258
im. gen. Jakuba Jasińskiego
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

HISTORIA SZKOŁY DO 2011 ROKU

1935 rok

Historia Szkoły odtworzona jest od roku 1935, kiedy to kierownictwo - wówczas Szkoły Podstawowej nr 48 - objął p. Marian Pawełek. Placówka mieściła się początkowo przy ul. Kowelskiej 1.

II wojna światowa

W okresie II wojny światowej budynek zajmowała granatowa policja, później przeznaczono go na koszary dla okupanta - Szkoła, jako dodatkowy lokator, znalazła schronienie w Szkole specjalnej w prywatnym gmachu przy ul. Inżynierskiej 10.

lata 1944 - 1946

Wyzwolenie Pragi w dniu 14 stycznia 1944 r. stało się momentem wznowienia nauki. Ponieważ budynek przy ul. Kowelskiej przeznaczono na szpital miejski, Szkoła wznowiła działalność przy ul. Wileńskiej 31. Na ul. Kowelską 1 placówka wróciła dopiero po dwóch latach.

lata 1950 - 1952

W roku szkolnym 1950/51 placówka została przekształcona w Szkołę Rozwojową TPD Nr VIII i otrzymała (w 1951 r.) nowy budynek przy ul. Ratuszowej 13. Od września 1952 r. na skutek zmian organizacyjnych, stała się 11-letnią Szkołą Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego, otrzymując nazwę szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nr 36.

1961 rok

We wrześniu 1961 r. dyrektorem Szkoły został p. Stefan Pokorny. 11 listopada 1961 r. placówka otrzymała imię obrońcy Pragi z okresu powstania kościuszkowskiego - gen. Jakuba Jasińskiego i Sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

1963 rok

14.IX.1963 r. przekazano Szkole nowy budynek przy ul. B. Brechta 8. Do budynku przy ul. Ratuszowej przeniesiono Szkołę Podstawową nr 44.

1964 rok

We wrześniu 1964 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły - funkcję te powierzono p. Bronisławowi Dziujosowi.

1966 rok

31.VIII.1966 r. oddzielono Szkołę Podstawową od Liceum Ogólnokształcącego nr 36, otwierając z dniem 1.IX.1966 r. Szkołę Podstawową nr 258 oraz XXXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego - obie placówki nadal wspólnie zajmowały budynek przy ul. B. Brechta 8.

lata 1967 - 1968

W roku szkolnym 1967/68 klasy licealne przeniesiono do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV. W budynku przy ul. B. Brechta pozostała Szkoła Podstawowa nr 258, dziedzicząc po zlikwidowanym liceum imię gen. Jakuba Jasińskiego i Sztandar. dyrektorem mianowano p. Krystynę Zagórską - wieloletnią wicedyrektorkę placówki w poprzednim kształcie.

1972 rok

1.IX.1972 r. połączono w jeden organizm dwie Szkoły Podstawowe: nr 44 i nr 258. Zreorganizowanej placówce pozostawiono nr 258 i imię gen. Jakuba Jasińskiego. /Budynek przy ul. Ratuszowej 13 przejął Zespół Szkół Ekonomicznych/

1976 rok

Z początkiem roku szkolnego 1976/77 na stanowisko dyrektora powołano p. Jadwigę Kąkol.

1978 rok

Kolejne zmiany organizacyjne przyniósł rok szkolny 1978/79. Szkoła otrzymała filię - Terapeutyczny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży. Praca oddziału ukierunkowana była na leczenie i edukację dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi - głównie nerwicowymi i niepowodzeniami szkolnymi w przedziale wieku kl. IV i V.

1979 rok

W roku 1979 do społeczności szkolnej dołączyły dzieci sześcioletnie.

1984 rok

We wrześniu 1984 r. nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Po przejściu p. Jadwigi Kąkol do pracy w administracji oświatowej, dyrektorem została wieloletnia wicedyrektor p. Teresa Hajn.

1986 rok

Po przejściu na emeryturę p. Teresy Hajn dyrektorem Szkoły został p. Zenon Słowik. Podjął się realizacji ambitnych planów swych poprzedników.

1989 rok

Z początkiem r. szk. 1989/90 - dzięki staraniom władz szkolnych oraz zafascynowanej nową dziedziną nauczycielki p. Barbary Koniecko, otwarto w Szkole pierwsza pracownię informatyczną, wprowadzając w kl. VIII nowy przedmiot - elementy informatyki. Początkowo wyposażenie stanowiło 10 komputerów typu: IBM, TIMEX, SPECTRUM, 10 monitorów, 3 stacje dysków i 1 drukarka.

lata 1991 - 1992

Gwałtownie narastały problemy lokalowe - przybywało uczniów, zwiększyła się liczba oddziałów (w roku szkolnym 1991/92 łącznie 46). Po wielu staraniach kierownictwa placówki i rodziców, władze dzielnicy przyznały Szkole w lipcu 1991 r. lokal po zlikwidowanym Przedszkolu nr 149 w bloku przy u. B. Brechta 14a. Rok szkolny 1991/92 to okres wielu bardzo istotnych dla placówki wydarzeń. W dniach 27-28 marca 1992 r. rodzice przekazali Szkole nowy Sztandar. Ten największy symbol placówki został przyjęty przez uczniów i grono pedagogiczne bardzo wartościowym i wzruszającym programem artystycznym, zawierającym głębokie treści patriotyczne. 6.V.1992 r. odbył się konkurs na dyrektora. W trudnej rywalizacji (startowały 3 osoby), konkurs wygrał dotychczasowy dyrektor. Jego propozycje pracy kierowniczej i koncepcja działania placówki zakładające, że Szkoła powinna przybrać charakter Szkoły środowiskowej, ukierunkowanej na nauczanie wychowujące, zyskała akceptację nie tylko komisji konkursowej i bezpośrednich przełożonych, ale także nauczycieli, uczniów i rodziców. Dzięki partnerskim działaniom trzech podstawowych podmiotów wychowania, stało się możliwe, by drzwi szkoły zostały szeroko otwarte na potrzeby środowiska lokalnego. Znacznie rozszerzyła się kulturotwórcza funkcja Szkoły.

lata 1998 - 1999

Szkoła stała się miejscem otwartym na potrzeby środowiska lokalnego. Organizowano tu liczne spotkania o charakterze kulturalnym i społecznym. W 1998 roku panie: Elżbieta Szymanik i Bogumiła Chisi przygotowały wieczór poetycko-muzyczny „Angielska herbatka z rosyjskiego samowara”. Impreza ta wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń naszej Szkoły. W roku 1999 zorganizowano „Dzień promocji zdrowia”, podczas którego pojawili się w budynku Szkoły liczni mieszkańcy Pragi.

lata 2000 - 2002

W maju 2000 roku uczniowie najstarszych klas wyjechali po raz pierwszy na wycieczkę zagraniczną do Włoch. Od tej pory stało się to tradycją naszej Szkoły i każdego roku uczniowie mają możliwość poznawania miejsc stanowiących kolebkę kultury europejskiej.

W tym samym okresie szkoła przeszła generalny remont. W jednej z odnowionych sal znalazła swoje miejsce pracownia informatyczna z prawdziwego zdarzenia. Swoje oblicze zmieniły również tak ważne dla uczniów miejsca jak: sala gimnastyczna i stołówka szkolna.

W 2001 roku uczniowie naszej szkoły zaprezentowali w kurii biskupiej jasełka zatytułowane „Maleńka przyszła miłość”. Przygotowali je pod kierunkiem autorki scenariusza p. Kingi Bukowskiej. Przedstawienie mieli również okazję podziwiać parafianie z Kościoła Matki Bożej Loretańskiej i Matki Boskiej z Lourdes.

Ważnym wydarzeniem w roku szkolnym 2001/2002 były obchody 40-lecia naszej Szkoły. W październiku 2002 roku próbowaliśmy pobić rekord Guinnesa w śmianiu się. A w czerwcu 2003 roku odbył się pierwszy Festiwal Nauki, którego tematem były państwa Unii Europejskiej. Festiwal ten stał się corocznie organizowaną imprezą środowiskową.

lata 2003 - 2004

We wrześniu 2003 roku uczniowie klas czwartych wyjechali po raz pierwszy na wycieczki integracyjne. Poznawanie uczniów podczas wspólnych wyjazdów stało się również tradycją naszej szkoły. W tym samym roku otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z klasą” za udział w akcji prowadzonej przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2 listopada 2004 roku uczniowie wzięli udział w Dniu Sportu. Wydarzenie to miało niezwykły przebieg, bo oprócz zmagań sportowych czekało ich spotkanie z gośćmi z Wielkiej Brytanii - Księciem Edwardem i jego małżonką Sophie. Dzień ten uświetniła swoją obecnością również legenda polskiego sportu - Irena Szewińska. Szkoła otrzymała cenny sprzęt sportowy od firmy Provident Polska.

lata 2006 - 2008

W czerwcu 2006 roku grupa nauczycieli otrzymała tytuł „Nauczyciela z klasą” za udział w programie ogłoszonym przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Były to panie: Elżbieta Szymanik, Bogumiła Chisi, Magdalena Lech, Katarzyna Spryszak, Renata Wronkowicz, Ewa Szymborska i Małgorzata Hoffman.

W roku szkolnym 2007/2008 dyrektorem Szkoły została pani Jadwiga Buler, mianując swoimi zastępcami panie: Bogumiłę Chisi i Małgorzatę Dacewicz.

Lata 2007-2011

To czas dynamicznych zmian i z sukcesem realizowanych, projektów dydaktycznych i wychowawczych.

W roku 2008 szkoła pozyskała budynek filialny przy ulicy Namysłowskiej 1. W tym samym roku z inicjatywy Biura Edukacji i władz dzielnicy, 1. września ruszył projekt edukacyjny obejmujący wychowaniem przedszkolnym dzieci pięcioletnie. Powyższy projekt realizowany był do roku 2010. W szkole zostały utworzone cztery grupy pięciolatków. Część z nich w roku szkolnym 2009/2010, rozpoczęła naukę w klasie pierwszej sześciolatków. Taka klasa powstała w naszej szkole, jako jednej z nielicznych wówczas szkół w Warszawie, a jedynej na Pradze Północ.

Mamy duże i dobre doświadczenie w pracy z najmłodszymi mieszkańcami naszej dzielnicy. Staramy się zauważać potrzeby każdego dziecka. W 2010 roku przystąpiliśmy do programu wspierania dzieci uzdolnionych „Wars i Sawa”. Nasze wysiłki zostały zwieńczone sukcesem i rok później z rąk Wielkiej Kapituły otrzymaliśmy certyfikat „Warsa i Sawy”.

W roku 2011 przystąpiliśmy również do międzynarodowego programu „Odyseja Umysłu”, uczącego młodzież kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i pracy w zespole.

W szkole do dyspozycji wszystkich uczniów jest pracownia multimedialna oraz trzy nowoczesne pracownie komputerowe, w tym jedna mobilna dla najmłodszych dzieci.

Znakiem współczesnych czasów jest duża migracja ludności. Również w naszej szkole są uczniowie wielu narodowości i kultur. Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Warszawskim oraz Międzynarodową Organizacją do spraw Migracji pod hasłem: „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”. W ramach tej współpracy wykładowcy z tych instytucji prowadzą z dziećmi cykliczne zajęcia dotyczące tolerancji i wielokulturowości.

Nasz rok szkolny nie kończy się w czerwcu wraz z ostatnim szkolnym dzwonkiem. Od wielu już lat dbamy o wypoczynek letni i zimowy uczniów, współorganizując kolonie i zimowiska.

Szkoła to nie tylko uczniowie i lekcje, ale również rodzice i opiekunowie, którzy bardzo czynnie włączają się w organizację różnych przedsięwzięć. Przykładem tego są Festiwal Nauki i Angielska herbatka z rosyjskiego samowara. Te dwie, na dużą skalę imprezy, integrujące środowisko nauczycieli, uczniów i ich rodziców na stałe już wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń szkolnych i środowiskowych.

W naszej placówce, pomimo niżu demograficznego, z roku na rok zwiększa się liczba uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 jest sześć klas pierwszych w tym dwie klasy dzieci sześcioletnich i cztery oddziały przedszkolne.

Obecnie do dyspozycji 770 uczniów w 31 oddziałach, jest 65 wspaniałych i zaangażowanych nauczycielek i nauczycieli.

Poprawiony (niedziela, 25 marca 2012 01:27)

 

facebook